top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A JAROSLAVJURICA.COM

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"), internetového obchodu s názvem jaroslavjurica.com, Jaroslav Juřica, se sídlem Lidečko 304, 756 12 Lidečko, IČ: 71799362 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále společně jako „smluvní strany“) vzniklé z titulu kupní smlouvy na prodej produktu z internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“) a jsou pro smluvní strany závazné.

Smluvní vztah mezi smluvními stranami, tj. mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.jaroslavjurica.com (dále jen „webové rozhraní“).

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.2 Veškeré právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

 

1.3 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.

 

1.4 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy a další informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1občanského zákoníku

 

2.1 Prodávající tímto sděluje:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: jaroslavjurica.com, Jaroslav Juřica, se sídlem Lidečko 304, 756 12 Lidečko, IČ: 71799362, tel.: +420776719217, e-mail: studio@jaroslavjurica.com;

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: je vždy blíže specifikováno na webovém rozhraní www.jaroslavjurica.com ;

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží. Internetový obchod není plátcem DPH;

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 3 a čl. 6 těchto obchodních podmínek;

e) náklady na dodání: viz čl. 6 těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek;

g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele;

i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

j) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 4 těchto obchodních

podmínek;

k) zda uzavřená smlouva bude u prodávajícího uložena a zda k ní umožní spotřebiteli, jakožto kupujícímu, přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby korporace eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podoby – scan listin);

l) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém a anglickém jazyce;

m) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.jaroslavjurica.com přičemž kupující je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;

n) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: kupující je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.jaroslavjurica.com.

 

3. Uzavření kupní smlouvy a další ujednání kupní smlouvy

3.1 Webové rozhraní obsahuje seznam nabízeného zboží a služeb, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů a úhrad na dopravu a poštovné). Prodávající není plátcem DPH.

Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní prodávajícího jsou do okamžiku zaslání objednávky kupujícím nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb, pokud kupující prodávajícímu nezašle závaznou objednávku zboží či služby.

Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní www.jaroslavjurica.com prodávajícího, případně e-mailem zaslaným na adresu studio@jaroslavjurica.com. Veškeré objednávky jsou pro kupujícího i prodávajícího závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.2 Webové rozhraní prodávajícího obsahuje rovněž informace spojené s dopravou a balením zboží či služby.

3.3 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím po odeslání objednávky považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem).

3.6 Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky) s výjimkou situace dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši. Potvrzení přijetí objednávky je ze strany prodávajícího provedeno prostřednictvím e-mailu, zaslaného kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

3.7 Prodávající je povinen dodat zboží, které si zákazník objednal. Této povinnosti je prodávající zbaven pouze v případě vyprodání zásob objednaného zboží, o čemž bude zákazník informován prostřednictvím emailu, zaslaného na elektronickou adresu kupujícího.

3.8 Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením úplné kupní ceny a převzetím zboží.

3.10 Kupující má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoliv poplatků. Zrušení objednávky musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky nebo emailem (kontaktní údaje uvedeny v těchto obchodních podmínkách). V případě, že zákazník zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,

b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

3.11 Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli jakmile mu věc předá dopravce.

3.12 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

 

4. Cena za zboží a platební podmínky

4.1 Cena zboží a další případné náklady spojené s dodáním zboží (společně dále jen jako „kupní cena“) jsou kupujícím uhrazeny před odesláním zboží kupujícímu a to buď bezhotovostně:

a) na účet 000000-5259951369/0800 skrze platební bránu stripe.com

b) přímo na účet prodávajícího vedený u společnosti Česká spořitelna, číslo účtu: 000000-5259951369/0800,

Platební údaje spolu s celkovou kupní cenou jsou uvedeny v potvrzení objednávky zaslané kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

4.2 Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, tj. od okamžiku odeslání objednávky kupujícím. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží pro kupujícího rezervováno po dobu 14 dnů ode dne následujícího po dni objednání zboží. Pokud zboží není v této lhůtě kupujícím vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

4.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupující uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že si kupující prodávajícím odeslané zboží nepřevezme, bude zboží vráceno prodávajícímu, kdy prodávající následně do 3 pracovních dnů zašle kupujícímu zpět cenu za zboží, tj. kupní cenu poníženou a náklady vynaložené na dodání zboží kupujícímu. Prodávající cenu za zboží zašle kupujícímu na bankovní účet, z něhož kupující prodávajícímu původně kupní cenu zaslal.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, a to v den připsání úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.

 

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím.

5.2 Zboží je dodáváno balíkem či jinou formou či přepravcem dle volby zákazníka. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

5.4 Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.5 Na kupujícího přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) dopravci. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem. Ve všech případech doporučujeme kontaktovat přepravce neprodleně. Pokud zásilka jeví známky zjevného poškození, doporučujeme zásilku nepřebírat a o poškození zásilky sepsat spolu s dopravcem protokol a poškození zásilky. Dále doporučujeme nepodepisovat, pokud kupující nezkontroloval obsah poškozené zásilky. Pokud k této situaci došlo, kupující nechť neprodleně kontaktujte prodávajícího.

 

 

6. Platební a dodací podmínky

6.1 Zboží odesílá prodávající obvykle do 1-3 pracovních dnů při bezhotovostní platbě nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude prodávající zákazníka včas informovat.

6.2 V případě, že si kupující objedná větší množství kusů jednoho výrobku (od 2ks) je možnost rozdělení zásilky a upřesnění termínu dodání. Nutno řešit s prodávajícím individuálně na e-mailové adrese studio@jaroslavjurica.com.

6.3 Osobní odběr je možný na adrese: Údolní 48, 602 00 Brno po předchozí tel. domluvě na čísle +420776719217.

6.4 Doručení prostřednictvím České pošty po ČR:

a) doručení Česká pošta - balík Na poštu – dle aktuálního ceníku České pošty

c) doručení Česká pošta + dobírka - dle aktuálního ceníku České pošty

d) doručení Česká pošta (obálka) - dle aktuálního ceníku České pošty

e) PPL – dle aktuálního ceníku přepravce

6.5 Doručení do zahraničí:

a) doručení Česká pošta – balík – dle aktuálního ceníku České pošty https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/zahranici.

 

7. Odstoupení zákazníka – spotřebitele od kupní smlouvy

7.1 Kupující – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu elektronické adresy prodávajícího studio@jaroslavjurica.com. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu, a to formou jednostranného právního jednání.

7.2 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční

transakce. Platbu kupujícímu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.3 Pokud kupující již obdržel zboží na základě smlouvy, pak zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující prodávajícímu zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešlete prodávajícímu zboží zpět před uplynutím výše uvedené lhůty 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.4 Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

7.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který korporace nabízí, vrátí prodávající kupujícímu na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží prodávajícímu však provádí kupující na vlastní náklady).

7.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.8 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodávající neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

 

8.Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

8.1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.2 Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9. Práva z vadného plnění a reklamace

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

9.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.

9.3 Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.4 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci
a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

9.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

9.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán,
a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9.8 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle článku 3.19 těchto obchodních podmínek.

Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.10 Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9.11 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

9.12 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.13 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

9.14 Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

9.15 Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

9.16 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne

uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.17 Dojde-li k výměně věci, nezačne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

9.18 Pro uplatnění reklamace kontaktuje kupující prodávajícího emailem na adrese studio@jaroslavjurica.com

9.19 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat k reklamaci prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku. Zboží k reklamaci zašlete prosím běžným obchodním balíkem na adresu: Jiráskova 247/47, 602 00 Brno. Součástí reklamace bude přiložení dokladu o koupi a popis závady. Po vyřízení reklamace bude korporace zákazníka e-mailem kontaktovat.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu studio@jaroslavjurica.com.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.3 Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.

11.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. V takovém případě jsou starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

11.8 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní korporace.

11.9 Kontaktní údaje prodávajícího: Jaroslav Juřica, Údolní 48, 602 00 Brno.

11.10 Daňový doklad (případně záruční list) bude kupujícímu zaslán na elektronickou adresu kupujícího. V případě nákupu s osobním odběrem bude doklad předán osobně prodávajícím či jím pověřenou osobou.

11.11 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 4. 2022.

 

Jaroslav Juřica

bottom of page